EU-VN-Energy-Facility

Báo cáo thường niên về Chương trình Chuyển đổi Năng lượng sạch 2019 – PDF