EU-VN-Energy-Facility

GIZ Việt Nam tìm kiếm chuyên gia tư vấn trong nước

Là một Tổ chức trực thuộc Nhà nước Liên bang, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) hỗ trợ Chính phủ Đức nhằm đạt được các mục tiêu trong lĩnh vực hợp tác quốc tế hướng tới phát triển bền vững. Thay mặt cho Chính phủ Đức, GIZ đang cung cấp các dịch vụ tư vấn cho Chính phủ Việt Nam trong ba lĩnh vực ưu tiên: (1) Đào tạo nghề, (2) Chính sách môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững, và (3) Năng lượng. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang mạng: www.giz.de/viet-nam.

Thuộc tiểu hợp phần 1A của Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Ngành Năng lượng Việt Nam- EU (EVEF) được thực hiện bởi GIZ, dự án “Nghiên cứu về chuỗi giá trị ngành sản xuất điện từ rác thải ở Việt Nam” hiện đang tìm kiếm một tư vấn trong nước để đánh giá toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất điện từ chất thải rắn đô thị (W2E) và đề xuất giải pháp phù hợp để vượt qua các thách thức bao gồm các cơ chế hỗ trợ để thúc đẩy và khai thác W2E ở Việt Nam.

Do đó, văn phòng GIZ Hà Nội đang tiến hành đấu thầu rộng rãi lựa chọn 01 chuyên gia tư vấn trong nước đủ điều kiện để thực hiện các công việc như sau:

a.     Khung thời gian thực hiện dự kiến: dự kiến bắt đầu từ 02/4/2021 đến 30/9/2021

b.     Địa điểm thực hiện: Chủ yếu tại Hà Nội, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh.

c.     Ngày công cho tư vấn: tối đa 62 ngày.

d.     Yêu cầu: Tư vấn trong nước được ký hợp đồng để cùng phối hợp với tư vấn quốc tế triển khai thưc hiện nghiên cứu. Tư vấn trong nước cần có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng, có quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương và các bên liên quan chính trong lĩnh vực W2E, và có chuyên môn trong việc phát triển các cơ chế khuyến khích cho Năng lượng tái tạo bao gồm cả W2E với kiến thức đã được chứng minh trong việc xây dựng các công thức và mô hình tính toán.

 

Tư vấn trong nước quan tâm cần gửi Hồ sơ quan tâm bao gồm:

1.    Thư quan tâm (ký và ghi rõ họ tên)

2.    Sơ yếu lý lịch (CV)

3.    Các thư giới thiệu hoặc tài liệu tương đương từ khách hàng cho hoạt động tương tự dự án này, bản sao hợp đồng tư vấn tương tự trong quá khứ và hiện tại.

Tiêu chí loại hồ sơ: Chuyên gia tư vấn có ít hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Các chuyên gia tư vấn có đủ năng lực và mong muốn tham dự gói thầu xin mời gửi Thông báo quan tâm qua email VN_Quotation@giz.de để nhận được Bảng tiêu chí đánh giá Hồ sơ quan tâm.

Bản gốc Hồ sơ quan tâm được làm thành hai (02) bộ bằng tiếng Anh và hai (02) bộ tiếng Việt, đóng gói có niêm phong, và gửi qua đường văn thư chậm nhất là 15:00 (giờ Hà Nội) ngày 02/02/2021, tới địa chỉ:

 

Văn phòng GIZ tại Hà Nội

Phòng Quản lý Hợp đồng và Mua sắm

Tầng 6 Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã gói thầu: 83372832 / Waste to Energy

 

Lưu ý:

        1.     Chỉ những hồ sơ phù hợp, đạt tiêu chí mới được vào Danh sách ngắn và được liên hệ để nhận được Bản tham chiếu nhiệm vụ (TOR) và các tài liệu liên quan gói thầu cho việc nộp đề xuất kỹ thuật và tài chính.

        2.     Các hồ sơ quan tâm gửi qua email hoặc fax hoặc không theo đúng yêu cầu của bên mời thầu hoặc nộp sau thời hạn cho phép sẽ bị đánh giá không hợp lệ 15:00 (giờ Hà Nội) ngày 02/02/2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin