EU-VN-Energy-Facility

Chương trình Hỗ trợ chính sách phát triển ngành năng lượng và Tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo (ESPSP) của Liên minh châu Âu (EU) trị giá 108 triệu Euro nhằm tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững ở các vùng nông thôn tại Việt Nam và đóng góp cho ngành năng lượng bền vững hơn bằng cách thúc đẩy năng lượng hiệu quả, sạch và tái tạo có sẵn cho tất cả mọi người dân.

Chương trình sẽ không chỉ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc đạt mục tiêu của chương trình cung cấp điện cho khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo 2013 – 2020 nhằm cung cấp nguồn tiếp cận điện đáng tin cậy và bền vững cho tối đa 1, 200.000 hộ gia đình ở khu vực nông thôn, nhưng nó cũng sẽ tăng cường quản trị ngành năng lượng để tạo điều kiện chuyển đổi sang một con đường phát triển năng lượng bền vững hơn ở Việt Nam.

Việt Nam, một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ biến đổi khí hậu, đang phải đối mặt với những thách thức lớn về năng lượng để duy trì phát triển kinh tế xã hội. Mặc dù hỗ trợ của EU không thể giải quyết tất cả những thách thức này, nhưng cùng với các đối tác phát triển khác nó có thể tạo ảnh hưởng đến các chính sách và lựa chọn với mục đích làm cho lĩnh vực này minh bạch và bền vững hơn.

Khoản phân bổ tài trợ theo chỉ định của EU 346 triệu euro nhằm hỗ trợ ngành năng lượng tại Việt Nam trong giai đoạn 2014 – 2020 là khoản tài trợ lớn nhất từng được EU cấp cho một quốc gia với mục đích hỗ trợ năng lượng bền vững. Nó tái khẳng định vai trò dẫn dắt của Liên minh Châu Âu trong việc hỗ trợ cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và thúc đẩy các nguồn năng lượng tái tạo. Tại Việt Nam, EU cam kết đóng góp nhiều hơn nữa cho phát triển năng lượng bền vững bằng cách thúc đẩy năng lượng hiệu quả, sạch và tái tạo.

Đây là website của Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam: https://eeas.europa.eu delegations/vietnam_vi