Tin tức về Chương trình

Dự án
Kết quả đợt kêu gọi nộp Đề xuất hỗ trợ kỹ thuật ngành năng lượng EVEF lần thứ nhất

Ngày 19 tháng 6 năm 2019, Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Ngành Năng lượng Việt Nam – EU (EVEF) đã kêu gọi nộp đề xuất hỗ trợ kỹ thuật trong khuôn khổ tiểu Hợp phần 1B của dự án. Tiểu Hợp phần 1B nhằm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các Bộ và cơ quan nhà nước cấp trung ương và địa phương (không thuộc Bộ Công Thương), các đơn vị thuộc khu vực tư nhân, các trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức xã hội dân sự.

ĐỌC THÊM

Tin tức về Năng lượng tại Việt Nam

Tin tức về Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng trên thế giới