EU-VN-Energy-Facility

Báo cáo thường niên về Chương trình chuyển đổi năng lượng sạch 2019

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã mở rộng hoạt động nhằm tăng cường các hoạt động chuyển đổi năng lương tại các quốc gia có nền kinh tế mới nổi kể từ khi triển khai Chương trình Chuyển đổi Năng lượng sạch (CETP) vào tháng 11/2017. 

Báo cáo thường niên của CETP năm 2019 đã tổng kết các hoạt động của chương trình trong năm vừa qua, nhấn mạnh các thành tựu, kết quả lớn và đồng thời, xác định cơ hội trong việc hợp tác sâu rộng hơn với các đối tác và đối tác tiềm năng. Ngoài ra, báo cáo cũng nhấn mạnh về các hoạt động cho năm 2020. 

Bản báo cáo phản ánh hai năm đầu đi vào hoạt động của CETP và chỉ ra các ý tưởng, phương pháp để đạt được kết quả tốt hơn nữa. Theo đó, bức tranh tổng quan về các hoạt động của CETP gồm các phương pháp và kết quả hoạt động được giới thiệu trước tiên, sau là các hoạt động, thành tựu cho từng quốc gia ưu tiên (Brazil, Trung Quốc , Ấn Độ, Indonesia, Mexico và Nam Phi); các khu vực ưu tiên (châu Phi, Mỹ Latin và Đông Nam Á); và trên toàn cầu. 

Tham khảo thêm bản báo cáo đầy đủ: http://energyfacility.vn/vi/comm_mater/bao-cao-thuong-nien-ve-chuong-trinh-chuyen-doi-nang-luong-sach-2019-pdf/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin