EU-VN-Energy-Facility

GIZ Việt Nam tìm kiếm công ty tư vấn trong nước

Là một Tổ chức trực thuộc Nhà nước Liên bang, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) hỗ trợ Chính phủ Đức nhằm đạt được các mục tiêu trong lĩnh vực hợp tác quốc tế hướng tới phát triển bền vững. Thay mặt cho Chính phủ Đức, GIZ đang cung cấp các dịch vụ tư vấn cho Chính phủ Việt Nam trong ba lĩnh vực ưu tiên: (1) Đào tạo nghề, (2) Chính sách môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững, và (3) Năng lượng. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang mạng: www.giz.de/viet-nam.

Tiểu hợp phần 1B nằm trong Hợp phần Hỗ trợ Kỹ thuật theo nhu cầu của Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Ngành Năng lượng Việt Nam – EU (EVEF) nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị không thuộc Bộ Công Thương, các bộ ngành và các bên liên quan khác trong khu vực công và tư nhân hoạt động trong lĩnh vực năng lượng. Hỗ trợ kỹ thuật sẽ tập trung vào cải thiện khung pháp lý, tăng cường năng lực kỹ thuật và phương pháp luận và thúc đẩy chuyển giao công nghệ để thúc đẩy các khoản đầu tư của khu vực công và tư nhân vào cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo (NLTT) và hiệu quả năng lượng (HQNL) tại Việt Nam. Đề xuất dự án của Ban Tuyên giáo Trung ương về Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trong công tác thông tin, định hướng tuyên truyền về phát triển năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng ở Việt Nam” đã được chọn để nhận Hỗ trợ kỹ thuật của Tiểu hợp phần 1B của EVEF.

 

Dự án hiện đang tìm kiếm một hoặc các công ty tư vấn trong nước (bao gồm 3 chuyên gia cho 3 vị trí: Năng lượng Tái tạo, Hiệu quả Năng lượng và Thông tin và Truyền thông) để xây dựng kế hoạch đào tạo tổng thể, lên nội dung chương trình, tài liệu hướng dẫn, cũng như thực hiện các khóa đào tạo và đánh giá kết quả dự án.

 

Do đó, văn phòng GIZ Hà Nội đang tiến hành đấu thầu rộng rãi tìm kiếm một (hoặc nhiều) công ty tư vấn trong nước đủ điều kiện để thực hiện các công việc như sau:

a.    Khung thời gian thực hiện dự kiến: dự kiến bắt đầu từ 02 tháng Tư 2021 đến 30 tháng Chín 2021

b.    Địa điểm thực hiện: Chủ yếu tại Hà Nội, Ninh Thuận, Tây Ninh và Quảng Ninh.

c.    Ngày công cho tư vấn: tối đa 104 ngày

d.    Nội dung công việc: Công ty tư vấn sẽ được ký hợp đồng để triển khai thưc hiện chương trình đào tạo. Họ cần đảm bảo về kinh nghiệm và kiến thức, ưu tiên 10-15 năm, trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng cũng như quan hệ công chúng và truyền thông. Một chuyên gia tư vấn trong nhóm sẽ đóng vai trò trưởng nhóm và chịu trách nhiệm điều phối, thu xếp thực hiện ba khóa đào tạo và tổng hợp báo cáo.

 

(Các) Công ty tư vấn trong nước cần gửi hồ sơ quan tâm bao gồm:

1.    Thư quan tâm (có chữ ký của giám đốc và con dấu của công ty)

2.    Hồ sơ năng lực của công ty (bao gồm bản sao giấy phép kinh doanh, đăng ký mã số thuế, sơ đồ tổ chức, danh mục dịch vụ, thư giới thiệu hoặc tài liệu tương đương từ khách hàng, để chứng minh kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan và năng lực kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu của dự án)

3.    Thông tin tài chính; Bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 3 năm gần nhất (bao gồm bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền tệ, quyết toán thuế)

4.    Liên danh (nếu có ít nhất 2 công ty thực hiện công việc): Hợp đồng liên danh và đề xuất nhà thầu chính trong liên danh

 

 

Tiêu chí loại hồ sơ:

Các chuyên gia thực hiện công việc này phải có hợp đồng lao động với công ty tư vấn (công ty tư vấn phải cung cấp hợp đồng lao động có công chứng và giấy tờ liên quan của các tư vấn/chuyên gia để chứng minh). Công ty tư vấn là một tổ chức hoặc thành viên liên danh đang làm việc trong lĩnh vực liên quan đến các hoạt động của dự án này tại Việt Nam trong ít nhất 10 năm.

Xin mời các công ty tư vấn quan tâm tới gói thầu tham gia và ứng tuyển vào một hoặc các vị trí trong gói thầu và gửi thông báo chính thức qua email VN_Quotation@giz.de trước ngày 19 tháng Hai 2021 để nhận được Mẫu đánh giá Hồ sơ quan tâm.

 

Hồ sơ quan tâm được làm thành 02 bộ bằng tiếng Anh và 02 bộ tiếng Việt, đóng gói có niêm phong, và gửi qua đường văn thư chậm nhất là 15:00 ngày 19 tháng Hai 2021, tới địa chỉ:

Văn phòng GIZ tại Hà Nội

Phòng Quản lý Hợp đồng và Mua sắm

Tầng 6 Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã gói thầu: 83373566

Chú ý:

Các hồ sơ quan tâm gửi qua email hoặc fax hoặc không theo đúng yêu cầu của bên mời thầu hoặc nộp sau thời hạn cho phép sẽ bị đánh giá không hợp lệ.

Chúng tôi sẽ chỉ liên hệ và gửi hồ sơ mời thầu tới các nhà thầu trong danh sách rút gọn để mời đề xuất kỹ thuật và tài chính

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin