EU-VN-Energy-Facility

Tiểu Hợp phần 1A: Hỗ trợ Kỹ thuật cho Bộ Công Thương (MOIT)

Tiểu Hợp phần 1A sẽ tập trung thực hiện các hoạt động theo nhu cầu của MOIT.

Tiểu Hợp phần 1B: Hỗ trợ Kỹ thuật dựa trên nhu cầu (cho các đơn vị không thuộc Bộ Công Thương)

Tiểu Hợp phần 1B sẽ mở cho các đơn vị không thuộc MOIT, ví dụ các bộ và các cơ quan nhà nước khác ở cấp quốc gia và cấp tỉnh.

Hợp phần 2: Ban Thư ký Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

Ban thư ký của VEPG sẽ hỗ trợ hậu cần cũng như kỹ thuật ở chừng mực nào đó cho VEPG

Hợp phần 3: Giám sát công tác triển khai Hợp đồng Cải cách Ngành

Để thực hiện Thỏa thuận Cấp vốn số 2016/037-972, MOIT và EU đã thống nhất các mục tiêu và các chỉ số cho việc giải ngân hỗ trợ tài chính tương ứng.

Hợp phần 4: Các hoạt động mang tính xuyên suốt

Quan hệ công chúng và các hoạt động nâng cao nhận thức sẽ được thiết kế để tăng tính nhận diện và do đó tăng hiệu quả của Dự án.

Tiểu Hợp phần 1A
Hỗ trợ Kỹ thuật cho Bộ Công Thương (MOIT)

Tiểu Hợp phần 1A tập trung vào mục tiêu hỗ trợ Chính phủ Việt Nam cải thiện khung chính sách, tăng cường năng lực và thúc đẩy chuyển giao công nghệ nhằm cung cấp môi trường đầu tư thuận lợi vào cơ sở hạ tầng Năng lượng Tái tạo (RE) và Hiệu quả Năng lượng (EE) ở Việt Nam cho khu vực nhà nước và tư nhân.

Tiểu Hợp phần này tập trung hỗ trợ kỹ thuật và phát triển năng lực để giải quyết các vấn đề liên quan như Hệ thống thông tin năng lượng; Lập kế hoạch và dự thảo ngân sách năng lượng; Chuyển giao công nghệ và kiến thức thông qua hợp tác nghiên cứu, giáo dục đại học và Nghiên cứu & Phát triển (R&D) cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng; Chính sách Năng lượng cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng; Khung chính sách, xây dựng các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật, phân tích thị trường điện; Cải cách thị trường điện (bổ sung và phối hợp chặt chẽ với, nhưng không chồng chéo các hoạt động với các tổ chức tài chính quốc tế).

Tiểu Hợp phần 1B
Hỗ trợ Kỹ thuật dựa trên nhu cầu (cho các đơn vị không thuộc Bộ Công Thương)

Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật sẽ được mở rộng hướng tới tất cả các bộ và các cơ quan nhà nước ở cấp trung ương và địa phương. Các cơ quan này không thuộc Bộ Công Thương, do Bộ Công Thương và các đơn vị thành viên đang được hỗ trợ thông qua Tiểu hợp phần 1A.

Ngoài những cơ quan nhà nước được nhắc tới ở trên, tiểu hợp phần cũng sẽ nhắm đến các đơn vị chủ chốt trong ngành năng lượng thuộc khu vực tư nhân, từ các viện hàn lâm và nghiên cứu, và tổ chức xã hội dân sự.

Ứng viên nộp hồ sơ phải là đơn vị có đăng ký pháp nhân tại Việt Nam. Dự án khuyến khích ứng viên hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để tăng cường hiệu quả hoạt động của hỗ trợ kỹ thuật đề xuất.

 

Các đơn vị hợp lệ là:

 • Các tổ chức/đơn vị trực thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bao gồm Tổng cục Thống kê, Bộ Tài chính và các bộ khác (trừ Bộ Công Thương)
 • Các Ủy ban của Quốc hội
 • Ủy ban Nhân dân các tỉnh và các Sở thuộc tỉnh, không bao gồm các Sở Công Thương
 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Các cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu của Việt Nam
 • Các ngân hàng thương mại Việt Nam có đầu tư vào ngành năng lượng, có yêu cầu nâng cao năng lực
 • Các nhà phát triển hoặc nhà đầu tư NLTT của Việt Nam có yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật
 • Hiệp hội doanh nghiệp đã hoạt động trong ngành năng lượng
 • Các tổ chức dân sự: hoạt động trong ngành năng lượng và đã được ít nhất một Chương trình Phát triển khác tài trợ.

Các hoạt động hợp lệ:

Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật tập trung vào bốn lĩnh vực:

 • Năng lượng tái tạo
 • Hiệu quả năng lượng
 • Tiếp cận năng lượng
 • Thông tin năng lượng

Chúng tôi xin mời Các đơn vị hợp lệ nộp Đề xuất hoạt động để có thể nhận được hỗ trợ kỹ thuật từ Dự án.

Chủ đề của đợt mời nộp đề xuất lần thứ nhất là

“Tầm quan trọng của Thông tin – tăng cường nhận thức của công chúng và đối thoại chính sách về Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng”.

Hạn nộp đề xuất là 12h trưa, giờ Việt Nam, ngày 14 tháng 8 năm 2019

Xin mời tải về tại đây:  

Hướng dẫn nộp Đề xuất hoạt động hỗ trợ Kỹ thuật EVEF

Định dạng Word Mẫu đề xuất Hoạt động Hỗ trợ Kỹ thuật EVEF

Hướng dẫn của UN-EU về định mức chi phí địa phương, bản cập nhật năm 2017. Đơn vị nộp hồ sơ phải áp dụng Hướng dẫn này khi lên dự toán chi phí.

Hợp phần 2
Ban Thư ký Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam

Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) bao gồm Bộ Công Thương, các đại diện của các Bộ khác, các Đối tác Phát triển hoạt động trong lĩnh vực năng lượng; ngoài ra còn có sự tham gia cho các doanh nghiệp, NGO và các nhóm nghiên cứu.

Năm Nhóm Công tác Kỹ thuật (TWGs) đã được thành lập. Các nhóm được đồng chủ trì bởi một đại diện của Bộ Công Thương và một đại diện từ Nhóm Đối tác Phát triển (DPs) và tập trung vào năm lĩnh vực: (a) Năng lượng tái tạo, (b) Hiệu quả Năng lượng, (c) Phát triển và Cải cách Cấu trúc Ngành Năng lượng, bao gồm Tái cấu trúc thị trường điện, (d) Tiếp cận Năng lượng và (e) Thống kê và Dữ liệu Năng lượng

Ban Thư ký VEPG, được tiếp quản bởi GIZ, nhắm tới thúc đẩy sự trao đổi và đối thoại chính sách giữa chính phủ Việt Nam và các đối tác phát triển trong khuôn khổ của VEPG. Để có thêm thông tin, vui lòng truy cập VEPG website http://vepg.vn/

Hợp phần 3
Giám sát công tác triển khai của Hợp đồng Cải cách Ngành

Như một phần của hỗ trợ phát triển năng lượng bền vững tại Việt Nam, Liên minh Châu Âu (EU) đã triển khai một chương trình mới trị giá 108 triệu € nhằm thúc đẩy tiếp cận năng lượng bền vững tại các khu vực nông thôn của Việt nam và đóng góp vào lĩnh vực năng lượng bền vững bằng cách tuyên truyền năng lượng tại tạo, sạch và hiệu quả đến tất cả người dân. Chương trình đã được đề cập đến trong Thỏa thuận Cấp vốn số 2016/037-972 được ký vào năm 2016.

Để thực hiện Thỏa thuận Cấp vốn số 2016/037-972, MOIT và EU đã thống nhất các mục tiêu và các chỉ số cho việc giải ngân hỗ trợ tài chính tương ứng.

Việc giám sát thực hiện Hợp đồng Cải cách Ngành sẽ bao gồm các yếu tố sau:

 • Giám sát các tiêu chí đủ tiêu chuẩn chung để giải ngân hỗ trợ ngân sách – gắn với các đợt giải ngân cố định của Hợp đồng Cải cách Ngành.
 • Giám sát tiến độ thực hiện Chương trình Điện hóa Nông thôn – gắn với các đợt giải ngân không cố định của Hợp đồng Cải cách Ngành.
 • Giám sát Quản trị Nâng cao trong Ngành Năng lượng – gắn với các đợt giải ngân không cố định của Hợp đồng Cải cách Ngành.

Hợp phần 4
Thực hiện các hoạt động mang tính Xuyên suốt

Do công tác tuyên truyền thông tin các kết quả và công khai minh bạch các thành tựu đạt được là một phần thiết yếu của các cấu phần trên, nên dự án sẽ thực hiện các hoạt động truyền thông thông tin và quảng bá xuyên suốt của sự hợp tác.

Quan hệ công chúng và các hoạt động nâng cao nhận thức sẽ được thiết kế để tăng tính nhận diện và do đó tăng hiệu quả của Dự án. Nhóm Dự án GIZ (bao gồm Ban thư ký của VEPG) sẽ chuẩn bị tài liệu truyền thông cơ bản và sử dụng các sự kiện quan trọng cũng như các lượt truy cập trang web để phổ biến chúng cho các Hoạt động Bên ngoài.

Hợp phần 4 cũng bao gồm cả việc Giám sát và Đánh giá Dự án (M&E) trong Kế hoạch Hoạt động Hàng năm và Các chỉ số tổng thể của Dự án.